Fenris Street Protection bygger på over 70 år med fartstid innen kampsport. Med bakgrunn fra kampsporter som Karate, Jiu-Jitsu, Kali, Judo, Kickboxing, RBSD, KFM m.m., hevder vi ikke å ha funnet opp noe nytt, men å ha systematisert vår tilnærming til selvforsvar, i et selvforsvarssystem som er tilpasset et moderne og urbant miljø.

Vår tilnærming til selvforsvar, kan ikke beskrives med noen få ord, den må oppleves. Vi gjør allikevel et lite forsøk med dette innlegget.

Rollebytte

Selvforsvar er i vår tilnærming ikke en duell med regler, men mer en “slåsskamp” hvor en må ha evne til å tilpasse seg situasjon, omgivelser, og ikke minst flere motstandere. Vi lærer med dette ikke våre utøvere å gå ut å slåss, men vi har en sterk tro på at man i en selvforsvarssituasjon må ha evne til å gjøre motstand som fremmer et rollebytte. Er man ufrivillig innblandet i en selvforsvarssituasjon, er man et offer for en aggressor frem til en velger å gjøre nødvendig motstand. I praksis handler det altså om å yte motstand ved å slåss tilbake. Offer søker dermed å snu bildet av situasjonen, ved å overta rollen som aggressor.

Vi vet at ordvalget slåss kan virke provoserende for enkelte, men vi er bevisst på betydningen av å slåss tilbake i vår tilnærming til selvforsvar. Videre er det nevnte rollebyttet en helt sentral del av alle våre driller og sparringsrutiner på trening. Dette fører igjen til at den tidligere nevnte mentale omstillingen fra offer til aggressor, ligger i “ryggmargen” på våre utøvere.

Tilpasning til situasjon og omgivelser

Hvis en ser på et scenario med utgangspunkt i det som ofte blir omtalt som “when the shit hits the fan”, kan en trygt si at en selvforvarsituasjon sjelden oppstår når en er 100% klar, og i et kontrollert miljø hvor en er kledd i egnet treningstøy. Videre er det urealistisk å tro at en fullt ut kan forutse og kontrollere utfallet av situasjonen. I vår tilnærming står derfor realistiske scenarios, omgivelser, stressmomenter og korrekt treningsmetodikk i fokus.

Sammen med rollebytte, står disse momentene helt sentralt i alle våre driller og sparringsrutiner på trening.

Flere motstandere

Allerede på første dag med trening i Fenris Street Protection, vil du oppleve trening med sterkt fokus på å håndtere flere motstandere. Alt vi gjør tar utgangspunkt i dette, godt implementert i alle driller og sparringsrutiner. Etablerte løsninger innen selvforsvar settes på prøve med denne tilnærmingen, som videre resulterer i nye og spennende løsninger og utfall.

Flere kampsporter hevder å trene på forsvar mot flere motstandere, men få gjør det fra første dag. Enda færre har virkelig utforsket hva som åpner seg av muligheter og utfall, i dette spennende universet.

Er det enkelt å forsvare seg mot flere motstandere? NEI! Er det mulig? JA!

For å kunne ha en reel verdi av trening mot flere motstandere, mener vi imidlertid at dette er noe som bør inngå som en vesentlig del av den daglige treningen. Å trene på disse scenarioene “en gang innimellom” har etter vårt syn en svært begrenset verdi. Stressreaksjonene som vanligvis utløses ved en reel selvforsvarssituasjon vanskeliggjør finmotoriske og godt planlagte bevegelser, samt gir “tunnelsyn”. Dette fører igjen til at man i all sannsynlighet gjør det man har trent mest på.

Ved å sette fokus på dette fra dag en, og å implementere det i den daglige treningen, er muligheten for suksess større en ved sporadiske skippertak.

Beskyttelse, observasjon & bevegelse

Som en del av grunnmuren i vår tilnærming til selvforsvar, arbeider vi også hele tiden etter prinsippet BOB (Beskyttelse, Observasjon & Bevegelse). Ingenting av det vi gjør i Fenris Street Protection, kommer utenom disse 3 faktorene.

  • Vi søker å oppnå optimal beskyttelse med det vi har av muligheter, og tilpasse nivået av beskyttelsen til omgivelsene og det aktuelle trusselbildet
  • Vi søker kontinuerlig observasjon av omgivelser for potensielle trusler & venner, som kan være både individer og omgivelsene i seg selv
  • Vi søker å opprettholde kontinuerlig bevegelse i den fysiske konfrontasjonen, for å skape moment, kraft og åpne for potensielle “kjente” løsninger i situasjonen vi befinner oss i.

Prinsippet BOB er godt implementert i den daglige treningen i Fenris Street Protection, hvor utøvere allerede fra dag en i møte med systemet, får oppleve en realistisk tilnærming til selvforsvar.

Hvis du er interessert i mer kunnskap om Fenris Street Protection, er du velkommen til å delta på et av våre åpne seminar. For mer informasjon kan du kontakte oss på post@streetprotection.no.

Kenneth Hamre & Olav Tveiten
Founders, Fenris Street Protection

Kategorier: Artikler

Fenris Street Protection

Administrator