Dette blogginnlegget har utspring i en problemstilling som går litt igjen blant våre elever, kursdeltagere, og andre med interesse for Fenris Street Protection.

Hvorfor er det definert en så tydelig forskjell på elever og instruktører i Fenris Street Protection?

Sitat: Undrende elev

Spørsmålet kan nok generelt sett fremstå som noe underlig, men i kampsportsammenheng er dette faktisk en interessant og kanskje litt særegen problemstilling.

I de aller fleste kampsporter måles utvikling og ferdighetsnivå på elever med såkalte graderinger. Graderinger fører som regel videre til at elever tildeles fargede belter eller lignende, som blant annet er ment å bekrefte og visualisere ferdighetsnivået overfor seg selv og omgivelsene.

I en del kampsporter faller det naturlig at elever oppnår en instruktørtittel ved et visst ferdighetsnivå eller oppnådd beltegrad. Dette kan ha sammenheng med et ønske om at stilen skal vokse, og det er dermed ønskelig med stadig nye instruktører. I tillegg forandrer fokuset til folk seg gjennom livet, og de færreste fortsetter å instruere hele livet. Nye instruktører er derfor helt naturlig for å kunne holde stilen levende. I midlertid er det svært varierende i hvilken grad disse nye instruktørene blir utstyrt med en riktig verktøykasse, for å kunne utøve sin nye rolle på best mulig måte.

Hva trenger en instruktør?

I hvilken som helst læringsituasjon faller det helt naturlig å ta utgangspunkt i at instruktører/lærere bør og skal inneha høyere kompetanse enn sine elever. Så hvorfor er da dette spørsmålet allikevel relevant for kampsport?

I utgangspunktet gjennomgår elever og instruktører i Fenris Street Protection akkurat samme pensum, og gjennomfører også akkurat de samme målingene av ferdighetsnivå. Men som instruktør i Fenris Street Protection, deltar en også på et parallelt løp, hvor en går i dybden av systemets oppbygning, med det formål å løfte kvalitet og forståelse for systemet. I tillegg til dette kommer pedagogikk, motivasjon/coaching, generell anatomisk forståelse og treningslære inn som en del av instruktøropplæringen. Dette er elementer som ofte er liten eller ingen fokus på for en elev, men som er essensielt for å kunne levere best mulig kvalitet som en instruktør.

Selv om en elev gjerne innehar gode tekniske kvalifikasjoner, er det ikke dermed sagt at eleven har kompetansen til å lede og utvikle andre enn seg selv, noe som tross alt er en instruktør sine hovedoppgaver. I tillegg mangler gjerne en elev hele oversikten over systemet en underviser i, og får utfordringer med å se det store bildet i formidlingen av systemet.

Ekstern Instruktør- og trenerutdanning

Gjennom eksempelvis Norges Kampsportforbund, er den såkalte trenerløypa tilgjengelig for de som ønsker å bli instruktør i kampsport. Med en grunnutdanning i bunn og de påfølgende kursene trener- 1 til 3, får deltagere en nyttig opplæring i rollen som instruktør m.m.

Instruktørkompetanse kan også tilegnes gjennom diverse PT-utdanninger o.l.

Men tilbake til utgangspunktet. Så spørmålet man da kan stille seg, er om disse utdanningene sikrer en overgang fra elev til instruktør på en god nok måte?

Slik vi ser det, er svaret på dette nei. Vi anser nevnte eksempler på utdanning som et godt (og for mange stiler), ofte helt nødvendig supplement. Samtidig er vi av den klare oppfatning at det er behov for et dedikert utdanningsløp i komplekse stiler som Fenris Street Protection. Dette er helt nødvendig for å ivareta den kunnskapen og det kompetansenivået vi krever av instruktører i systemet.

To separate løp

I Fenris Street Protection har vi derfor valgt å tilby to separate løp for henholdsvis elever og instruktører. Vi har dermed et løp for elevgrader, som tilsvarer løsningen de fleste kampsporter benytter, og et separat løp for sertifisering som instruktør. I praksis betyr dette at en instruktør vil gjennomgå alt som elev vil gå igjennom, men i tillegg til dette vil instruktørløpet gi deltagerne en fordypning i systemet utover elevpensumet, og ivareta tett oppfølging og personlig involvering i utdanningsprosessen.

Å bli Instruktør i Fenris Street Protection, er altså at resultat av et bevisst og personlig valg den enkelte deltager gjør. Dette springer ofte ut av et ønske om å grave litt dypere i systemet, enten det nå er av ren nysgjerrighet, eller fordi en har et klart mål om å undervise i systemet.

Elever

Som de aller fleste andre kampsporter, måles også ferdighetsnivå for elever i Fenris Street Protection, i form av graderinger. Vi benytter fargede armbånd istedenfor belter, som i tillegg til å vise grad, også har en nyttig og praktisk anvendelse i selvforsvar.

Gradene i Fenris Street Protection er som følger:

 • White grade
 • Yellow Grade
 • Orange Grade
 • Green Grade
 • Blue Grade
 • Brown Grade
 • Black Grade 1-5

Måling av ferdighetsnivå foregår i form av gradering, med karakter A-F, hvor F er ikke bestått, tilsvarende de fleste utdanningssystemer.

Instruktører

Parallelt med dette, arbeider instruktører i Fenris Street Protection med et instruktørprogram. Dette programmet eller instruktørutdanningen, er organisert med 3 obligatoriske samlinger årlig. På de 9 første samlingene av utdanningsløpet, guides deltagerne gjennom systemet, frem til og med graden Black Grade Level 1, og sertifisering som Full Instructor.

Instruktørtitlene i Fenris Street Protection er som følger:

 • Assistant Instructor
 • Instructor
 • Full Instructor
 • Elite Instructor
 • Expert Instructor
 • Master Instructor

Instruktørprogrammet som har vært aktivt siden 2015, har fostret flere høyt kompetente instruktører i systemet.

Oppsummert

Instruktør er altså ikke noe en bare blir i Fenris Street Protection. Alle våre instruktører gjennomgår en omfattende opplæring i både det teoretiske og praktiske aspektet ved systemet.

Selv om Fenris Street Protection fremstår som et systematisert selvforsvarssystem, er utdanningsløpet en personlig prosess. Vi mennesker er forskjellig både fysisk og psykisk, og systemet har derfor rom for egne tolkninger, med tilpasning og fordypning underveis i utdanningsløpet. Instruktørutdanningen i Fenris Street Protection er dermed et personlig studie i selvforsvar, og hvordan dette på best måte kan trenes og undervises.

De årlige samlingene danner et godt grunnlag for gode sosiale bånd, blant det offisielle instruktørene i Fenris Street Protection. Samlingene er årets høydepunkt for mange av oss.

Har du lyst å bli med på laget?

Instruktørprogrammet i Fenris Street Protection har rullerende opptak, og kan anbefales alle som ønsker en inngående innsikt i systemet, helt uavhengig av om en ønsker å instruere eller ikke. Å være elev i en klubb er heller ikke påkrevd, men i motsatt fall må det da påregnes høy egeninnsats, og sannsynligvis et noe lengre utdanningsløp.

Hvis du ønsker mer informasjon om instruktørutdanningen vår, kan du kontakte oss på post@streetprotection.no.

Kenneth Hamre & Olav Tveiten
Founders, Fenris Street Protection

Kategorier: Artikler

Fenris Street Protection

Administrator